Affiliate – Obchodní podmínky provizního systému

Audioknihy | Affiliate program | ProgresGuru.cz

I. Všeobecná ustanovení využívání affiliate.progresguru.cz

Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel (dále jen „partner“) s podmínkami provizního systému affiliate.progresguru.cz v plném rozsahu a uzavírá tímto dohodu o spolupráci s provozovatelem, kterým je ProgresGuru.cz E-SHOP s.r.o., sídlem kpt. Nálepky 962/13, 779 00 Olomouc. IČ: 069 06 885, zastoupená jednatelem Mgr. Janem Linhartem

(dále jen „provozovatel“)

Provozovatel uzavírá s partnerem tuto dohodu:

a) Partner propaguje služby provozovatele (osobně, vlastními obchodními aktivitami, reklamou, na svých internetových stránkách, emailem na vlastní databázi apod.) a využívá postupy, podklady a informace provozovatele (prodejní manuály a argumenty, bannery, ikonky, textové odkazy apod.).

b) Provozovatel se zavazuje vyplatit partnerovi provizi z každého obchodu (zaplaceného prodeje), který bude proveden zákazníkem resp. návštěvníkem, kterého doporučil/získal partner, resp. který přišel na stránky poskytovatele prostřednictvím odkazu partnera (prokliku), což provozovatel identifikuje podle čísla partnera umístěného v odkazu vedoucího ze stránky partnera na stránku provozovatele nebo vložením čísla partnera do formuláře pro aktivaci služby provozovatele. Pokud se jedná o odkaz partnera, je tato informace uložena po dobu 45 dní v cookies návštěvníka.

c) Partner má přístup ke svému proviznímu účtu na adrese affiliate.progresguru.cz s přehledem provedených prodejů, schválených a vyplacených provizí a dalším aktivitám

d) Partner prohlašuje, že při registraci poskytnuté údaje k jeho osobě a adrese souhlasí, a že je plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům. Partner odpovídá Provozovateli za správnost a úplnost údajů uvedených při registraci. V případě změn v uvedených údajích je Partner povinen o této skutečnosti bezodkladně Poskytovatele informovat. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé Partnerovi z důvodu neoznámení změn v údajích.

e) Provozovatel má právo tyto podmínky změnit. O změně bude informovat registrované partnery emailem. Změněné podmínky jsou považovány za dohodnuté od okamžiku jejich uveřejnění. Pokud partner s nejnovější verzí podmínek nesouhlasí, je povinen účast ukončit a to zasláním emailu provozovateli na info@progresguru.cz s žádostí o ukončení spolupráce. Nárok na již získané provize tím nezaniká.

f)  Registrací do provizního systému vyslovují Partner i Provozovatel svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a zároveň se obě strany zavazují řídit se těmito obchodními podmínkami. V otázkách těmito obchodními podmínkami neupravených se vztahy mezi Partnerem a Provozovatelem řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

g)  Provizní systém je provozován prostřednictvím aplikace Affilbox, kterou poskytuje společnost OLYMPIC s.r.o., IČ 27480381./p>

II. Provize a její výše

a) Nárok na přímou provizi partnerovi vzniká:

 • Pokud je partner řádně registrovaný, má vyplněny všechny údaje a tyto jsou platné
 • Pokud partner používá svůj osobní partnerský odkaz, který má k dispozici v členské sekci
 • Pokud návštěvník přejde prostřednictvím partnerského odkazu na stránku provozovatele a aktivuje si/objedná službu provozovatele a tento úkon je provizním systémem zachycen
 • Pokud je objednaná služba (program, produkt) označena jako schválená, tzn. byla zaplacena a není zrušena v ochranné lhůtě. Do té doby svítí provize v členské sekci jako neschválená. Výše provize je stanovena vždy pro příslušný provizní program a je uvedena v členské sekci v detailech programu vždy jako procento z prodeje nebo absolutní částka

Základní výše provize je stanovena na 20% z každé uskutečněné placené objednávky. Výše provize se může lišit v závislosti na poskytnutých reklamních kampaní, provizního systému affiliate.progresguru.cz.

b) Nárok na nepřímou provizi partnerovi vzniká:

Pokud byl některý z bodů 1 – 4 článku II. a) realizován partnerem doporučeným, tedy v tzv. druhé úrovni, tj. partnerem, který je k partnerovi navázán.

c) Vyúčtování provizí se provádí na základě žádosti partnera, maximálně 1x měsíčně. Minimální částka pro vyplacení provize je 500,- Kč. Veškerá výše provizí je včetně DPH. Celková částka provize k vyplacení je oznámena partnerovi na stránkách affiliate.progresguru.cz. Poskytovatel poukáže tuto částku na účet partnera. Za účelem úhrady provize je partner povinen sdělit při žádosti o vyplacení provize číslo účtu, kam má být provize zasílána. Pokud je partner podnikatelem je povinen vystavit na provizi před jejím vyplacením fakturu. Splatnost faktury nesmí být méně než 14 dní od jejího doručení Provozovateli. Je-li na faktuře uvedená kratší doba splatnosti, je faktura splatná 14 dní od doručení.

d)  Vyplácení provizí probíhá výhradně bankovním převodem v CZK (korunách českých) na bankovní účet Partnera vedený v bance na území České republiky nebo Slovenska, přičemž Partner je povinen sdělit Poskytovateli veškeré údaje potřebné pro uskutečnění platby(zejména číslo účtu). Provize nebudou vypláceny v hotovosti, zahraničním bankovním převodem (s výjimkou převodu na území Slovenska v korunách českých), složenkou ani jiným způsobem, nebude-li mezi Partnerem a Poskytovatelem sjednáno jinak.

e) Provozovatel umožní partnerovi přístup do on-line systému affiliate.progresguru.cz, kde si může zkontrolovat výši provize a stav účtu.

f) Za nezaplacené nebo stornované objednávky v ochranné lhůtě nebo zrušené rozhodnutím Provozovatele se provize nevyplácí. Schvalování konverzí probíhá manuálně. Provize budou schváleny u těch konverzí, kde došlo k řádnému a plnému uhrazení zboží či služby propagované v kampani.

III. Práva a povinnosti partnera

a) Pokud se partner rozhodne provozovat internetové stránky, na nichž bude umístěna reklama na službu provozovatele, učiní tak v souladu s platnou právní úpravou a příslušnými společenskými standardy. Partner prohlašuje, že je jedinou osobou, která je oprávněna provozovat internetové stránky, na nichž je umístěna reklama nebo informace a vlastní všechna potřebná oprávnění nebo licence vztahující se k obsahu a podobě těchto internetových stránek. Partner je sám zodpovědný za obsah a odkazy na svých stránkách.

b) Poskytnutá reklamní grafika je chráněna autorským zákonem a smí být použita pouze v nezměněné formě a pouze k propagaci služeb partnera. Partner nesmí používat jinou grafiku provozovatele než tu, která je k tomu určena na webu affiliate.progresguru.cz. Pokud se partner s provozovatelem nedohodnou jinak, tzn. na základě žádosti, která bude podléhat písemnému schválení.

c) Partner souhlasí s archivací jím poskytnutých osobních údajů, které budou využity jen v souvislosti s provozem affiliate.progresguru.cz a souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele.

d) Přísně zakázáno je zasílání nekalé reklamy (spamu) prostřednictvím diskusních skupin, e-mailových zpráv, SMS, faxu nebo pošty jakožto i ostatních telekomunikačních prostředků. Je zakázáno zasílat emaily lidem, od kterých nemáte souhlas se zasíláním obchodních sdělení (zákon 480/2004 Sb. o elektronické komunikaci) Partner se také zavazuje, že jeho internetová stránka neobsahuje žádný materiál nebo odkaz na něj, který je nezákonný, poškozuje autorská práva, práva k ochranným známkám a patentům, obchodním jménům a právům souvisejícím. Partner je povinen nepodniknout nic, co by poškozovalo dobré jméno provozovatele.

e) Z jedné IP adresy se započítává pouze 1 honorovaný proklik v průběhu 24 hodin. Prokliky z jedné IP adresy nad tento limit se nepovažují za zprostředkování návštěvy webových stránek provozovatele či objednávky, nepovažují se tedy za honorované.

f) Veškeré prokliky musí pocházet z přímého kliknutí návštěvníků na reklamní plochu provozovatele umístěnou na webové stránce partnera. Partner nesmí používat jiné techniky, které by vedly k vyvolávání honorovaných prokliků, zejména k vyvolávání cílových URL adres z reklamních ploch provozovatele pomocí skriptů či programů, ať už ruční či automatizované.

g) Zprostředkování přístupu na webové stránky provozovatele prostřednictvím webových stránek partnera se zaznamená pouze v případě, že má návštěvník ve svém prohlížeči povolené tzv. cookies, má je v plném rozsahu povolené pro webové stránky provozovatele a při dokončování objednávky zboží či služeb provozovatele je daný záznam v cookies, pocházející z prokliku, přítomný a dostupný.

h) Jestliže návštěvník cookies povolená nemá, blokuje jejich používání pro webové stránky provozovatele, dodatečně je ze svého prohlížeče odstraní, přepíše či jiným způsobem znemožní přečtení původního záznamu z cookies při dokončování objednávky zboží nebo služeb provozovatele, nenese za to provozovatel žádnou odpovědnost a partnerovi nevzniká nárok na provizi z návštěvníkem vytvořené objednávky.

i) Informace v cookies o prokliku návštěvníka přes reklamní plochu provozovatele na webových stránkách partnera je platná po dobu 45 dní od prokliku. Po této době se objednávky vytvořené návštěvníkem nepovažují za zprostředkované partnerem a nevzniká mu nárok na provizi. Doba informace v cookies o prokliku může být jednostranně změněna provozovatelem, přičemž změna je účinná od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách provozovatele.

j) Partner nesmí kohokoliv navádět k proklikům s cílem zvyšování honorovaných prokliků na reklamní plochy provozovatele a/nebo za tyto prokliky návštěvníkům nabízet jakoukoliv odměnu nebo jiný prospěch. Partnerovi je zakázáno úmyslně provádět prokliky na reklamní plochu provozovatele na jeho webových stránkách. Prokliky, které pocházejí z počítače partnera či z počítačů, které partner ovládá, nebudou považovány za platné a nebudou honorovány.

k) Partner nesmí používat žádné prostředky či nástroje k blokování úplného otevření a zobrazení webové stránky provozovatele po kliknutí na reklamní plochu provozovatele či jinak omezovat návštěvníka v přístupu na webové stránky provozovatele.

l) Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit z provizního systému takové reklamní plochy, které po dobu jednoho měsíce či delší nevykazují žádnou aktivitu, nevedou k návštěvnosti webových stránek provozovatele nebo jsou nefunkční.

m) Provizní systém je detailně monitorován a vyhodnocován. Jakékoliv pokusy o zneužití systému a nadměrné generování odměn za prokliky budou provozovatelem postihovány. V případě, že je provozovateli touto aktivitou způsobena škoda, bude tato škoda zadokumentována a následně řešena právní cestou. Škody, které dosáhnou výše zakládající trestněprávní odpovědnost, jsou zadokumentovány a předány orgánům činným v trestním řízení. Do způsobené škody se zahrnuje rovněž náhrada času technika a/nebo operátora, který danou událost zpracovává.

n) Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zobrazování reklamních ploch a provizních odkliků na nevhodných stránkách bez nutnosti uvedení důvodu. Rozhodnutí o vhodnosti či nevhodnosti závisí na provozovateli. Poruší-li partner některé ze shora uvedených omezení, je provozovatel oprávněn okamžitě zrušit provizní účet Partnera a zneplatnit provize. Stejně tak je oprávněn postupovat i při neodůvodněném nadměrném počtu přístupů či prokliků z jedné IP adresy nebo z jedné sítě a/nebo při opakovaných pokusech o zvyšování počtu zobrazení či prokliků.

o)  Partner či rodinní příslušníci Partnera nebo osoby jednající ve shodě s Partnerem nesmí objednat zboží či služby Poskytovatele přes vlastní provizní odkazPartnera. Pokud tak učiní, zaniká nárok Partnera na provizi z takto získaných konverzí. Pokud uvedeným jednáním vznikla Poskytovateli škoda, je Partner povinen mu tuto škodu v plné výši nahradit.

p) Dále partner nesmí:

 • registrovat doménu první úrovně obsahují slovní spojení „Progres Guru“ nebo „Učte se ušima“ nebo „Audio Guru“
 • rozesílat nevyžádané emaily na zakoupené, či jinak pořízené kontakty, které vám neudělily výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení
 • provádět prodeje a registrace přes svůj vlastní affiliate odkaz, pokud nemáte alespoň dva cizí prodeje
 • jakkoliv poškozovat dobré jméno a značku „Progres Guru“ nebo „Učte se ušima“ nebo „Audio Guru“ nebo „Jan Linhart“
 • umisťovat reklamy na stránky, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, které obsahují pornografický obsah, nebo obsah, který by mohl poškodit dobré jméno Provozovatele, Mgr. Jana Linharta nebo jeho programů a projektů
 • umístit odkaz, či banner na stránkách, které nemají obsah nebo jsou vytvořeny pouze za účelem zobrazování reklam
 • Zboží či služby Poskytovatele není dovoleno propagovat pomocí PPC kampaní v AdWords, Sklik, ani Facebook Ads

q) Pokud se provozovatel dozví o protiprávním jednání uživatele, dovoluje partner provozovateli vydání všech jeho uvedených osobních údajů příslušným vyšetřovacím orgánům.

Porušení těchto zásad má za následek okamžité zrušení provizního účtu Partnera a zneplatnění provizí

IV. Doba trvání, ukončení spolupráce

a) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

b) Provozovatel je oprávněn od dohody odstoupit okamžitě v případě, že partner poruší některou z povinností uvedených v této dohodě.

c) Tato dohoda obsahuje veškerá ujednání smluvních stran ohledně předmětu smlouvy. Vedlejší ústní dohody nebyly uzavřeny. Změny nebo doplňky této smlouvy jsou účinné pouze tehdy, pokud byly přijaty v písemné podobě.

d) Vypovězení této dohody uživatelem i provozovatelem je možné kdykoli a bez uvedení důvodů.

V. Ostatní ujednání

a) Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto obchodní podmínky. Změněné podmínky nabývají účinnosti od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách provozovatele. Nesouhlasí-li partner se změnami podmínek, může dohodu o spolupráci vypovědět.

b) V případě, že by některé ustanovení těchto podmínek bylo nebo se stalo zčásti nebo zcela neplatným, neúčinným nebo nerealizovatelným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

c) Partner je povinen nezneužívat případné chyby v provizním systému či je zveřejňovat nebo sdělovat třetím osobám. Jestliže účastník objeví v provizním systému chybu nebo jinou nesrovnalost, která způsobuje nesprávné chování systému, narušení bezpečnosti či jiné potíže, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit provozovateli.

d) Provozovatel nezodpovídá za případné škody způsobené výpadkem serveru provizního systému, přetížením serveru či chyby v provizním systému, následkem kterých se nezobrazí reklamní plochy či se naruší načítání stránek klientů.

e) Všeobecné obchodní podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 23. 2. 2014.

f) Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem online provizního systému a internetové sítě. Provozovatel dále neodpovídá za škodu způsobenou činností nebo nečinností třetích osob.

g) Partner má v případě pochybností zejména o správnosti evidence zprostředkovaných konverzí nebo schválených provizí možnost uplatnit u Poskytovatele své námitky. V takovém případě je Partner povinen předložit všechny dostupné údaje a záznamy, které s námitkami souvisejí. Partner má právo uplatnit své námitky do 30 dnů ode dne vzniku skutečnosti, která je důvodem námitky. Na pozdější námitky není Poskytovatel povinen reagovat.

Námitky musí být Partnerem zaslány Poskytovateli v písemné formě, kterou se rozumí také e-mailová zpráva zaslaná na kontaktní e-mail Poskytovatele. Za řádně uplatněnou námitku se považuje pouze taková námitka, která je Poskytovateli řádně doručena, je čitelná a obsahuje všechny informace a podklady, které jsou potřebné k úplnému posouzení námitky Poskytovatelem.

Posouzení a rozhodnutí o podaných námitkách je plně v kompetenci Poskytovatele. Námitky jsou Poskytovatelem vyřizovány zpravidla ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Poskytovateli. Rozhodnutí Poskytovatele je poté oznámeno Partnerovi.

h)  Poskytovatel prohlašuje, že data Partnera budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Práva Partnera na informace o zpracování osobních údajů, právo požadovat opravu či další práva se řídí platným zněním zákona o ochraně osobních údajů.

i)  Registrací do provizního systému vyjadřuje Partner svůj souhlas se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k zasílání novinek a informací souvisejících s kampaněmi v provizním systému či s předmětem podnikání Poskytovatele. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

j)  Při realizaci kampaní, zejména při zasílání e-mailových zpráv, se Partner zavazuje dodržovat právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

k) V případě, že při realizací kampaní dojde k porušení právních předpisů dle předchozího článku 10.3 Partnerem, nese za toto porušení výlučnou odpovědnost Partner. V případě, že bude po Poskytovateli v souvislosti s takovou protiprávní činností Partnera požadováno peněžité plnění, má Poskytovatel vůči Partnerovi nárok na úhradu takového plnění, včetně nákladů na právní zastoupení.

l)  Partner plně odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito podmínkami a/nebo právním řádem České republiky Poskytovateli, jiným uživatelům webových stránek Poskytovatele nebo třetím osobám.